خانه - بایگانی برچسب: شهواژ

بایگانی برچسب: شهواژ

وندکاوی 11؛ ان- هن؛ پیشوندهای اَبَری بودن زبان فارسی

«ان» و «هن» پیشوندهای نشان دهنده «اندازه» چیزی هستند؛ گویا «هن» زادُفت (بن مضارع مُرخّم) «هنختن» است؛ به معنای به اندازگی و سنجیدگی که زاد دیگر آن «هنج+ ار» و «هنگ+ ام» است. برای نمونه، «داز»، یعنی «جدا شدن از چیزی» و ان+ دازه یعنی بخش حساب شده‌ای که جداسازی ...

ادامه نوشته »