خانه - بایگانی برچسب: اشتقاق زبان فارسی

بایگانی برچسب: اشتقاق زبان فارسی

معنای واژه «سخن» و «کلمه» + وندپژوهی «ن»

وندپژوهی ۸؛ پسوند «ن» در پیایندهای نخست تا هفتم به وندپژوهی «پیشوند چم ، پیشوند پ، پسوند ال، میانوند ا، پیشوند گ، پسوند ر، پیشوندآ» و نیز وازه کاوی «کار»، پرداختیم. این گمانه‌های زبانی برای بازکاوی زایش (اشتقاق) و پیوندهای زیبای زبان فارسی می‌باشد و در حد فرضیه‌ای با شواهد ...

ادامه نوشته »