خانه - 2019 - نوامبر

بایگانی ماهانه: نوامبر 2019

پرخشه های ۳ و ۴ از زبان فارسی؛ پسوند «ال» و میانوند «ا»

ابر زبان کاوی

پرخشه هایی از زبان فارسی، وندپژوهی۳: پسوند ال در برابر جنگ جهانی واژگان بیگانه، فارسی مقاوم است! دوستش بداریم و با آن دست بدهیم! در وندپژوهی یک، به پیشوند «چم»  پرداختیم و در وندپژوهی دوم به پیشوند «پ». «ال» یکی از پسوندهای با شخصیت و ویژه زبان فارسی است که ...

ادامه نوشته »